Informacja dla uczniów podejmujących naukę w branżowej szkole I stopnia

  • Uczeń który nie wymaga opinii poradni.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, a która 1.09.2020 r. nie będzie miała ukończonych 15 lat (ale ukończy je w roku kalendarzowym 2020) może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego –  nie wymaga opinii poradni dla celów podpisania umowy (dotyczy to uczniów urodzonych wrzesień – grudzień 2005r.).

  • Uczeń który wymaga opinii poradni.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy wszystkich uczniów z rocznika 2006).

W celu uzyskania ww. opinii prosimy o kontakt z naszą poradnią i wpisanie się na listę podając dane dziecka/ ucznia – diagnosta skontaktuje się z Państwem i poinformuje o terminie diagnozy.

Prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, opinię szkoły do której uczeń uczęszczał, wyciąg ocen ze świadectwa ukończenia szkoły lub kopię świadectwa oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Dz. U. 2019.0.1040 t.j.- Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 – Kodeks pracy

Skip to content