15 września 2017

Oferta

Oferta działań terapeutycznych w roku szkolnym 2022/2023

Terapia  indywidualna  (na terenie poradni w Skoczowie)

 • Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
  z trudnościami/ zaburzeniami emocjonalnymi ( Beata Nawrat).
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne – psychologiczne dla dzieci moczących się (Marta Jonderko).
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne – psychologiczne dla dzieci z niepłynnością mowy (we współpracy z logopedą Marta Jonderko, Dorota Chmura).
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne – logopedyczne (Dorota Chmura, Agata Mynarz).
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne – pedagogiczne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (Małgorzata Wadas, Agata Mynarz).
 • Terapia psychologiczna dla uczniów ze szkół podstawowych/ ponadpodstawowych z problemami
  w sferze społeczno-emocjonalnej, motywacyjnej (Marta Jonderko, Joanna Śliwka, Monika Prościewicz-Bujok).
 • wsparcie psychologiczne dla u uczniów z ASD i ich rodzin (Edyta Szarzec).

Terapia  indywidualna  (na terenie poradni w Cieszynie)

 • Terapia psychologiczna zorientowana na prace z lękiem, mutyzmem wybiórczym, nadpobudliwością psychoruchową, złożona sytuacją rodzinną w sytuacji straty emocjonalnej i rzeczywistej (Joanna Bala, Anna Klima)
 • Terapia psychologiczna dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej terapia zorientowana na eliminowanie stresu, napięć emocjonalnych
  w radzeniu sobie z osiąganiem celów socjalizacji i zachowań społecznie akceptowanych oraz podnoszenia kompetencji emocjonalnych i edukacyjnych (Ewa Gansel, Katarzyna Korbut Kołodziejczyk, Anna Tomkiel- Nizio, Katarzyna Małyjurek)
 • Terapia psychologiczna indywidualna dla rodziców i dzieci przedszkolnych, poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sytuacjach przeżywanych kryzysów rodzinnych na etapie osiągania kamieni milowych dzieci osiągających gotowość szkolną (Joanna Bala, Maria Kulej, Dominika Pietroszek, Monika Kozioł)
 • Terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa dla uczniów szkół podstawowych, wsparcie pedagogiczne dla rodzin w obszarze rozwoju emocjonalnego dzieci podejmujących wyzwania edukacyjne i borykających się z niepowodzeniami szkolnymi w zakresie specyficznych trudności w nauce, trudności edukacyjnych wynikających ze złożonych sytuacji rodzinnych, szkolnych, relacyjnych. Terapia zorientowana na poszukiwanie sprawdzonych i atrakcyjnych stylów uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik i metod sprzyjających harmonijnemu rozwojowi dzieci na każdym etapie ich rozwoju poznawczego, (Małgorzata Krótki, Barbara Cieślar, Agnieszka Surzycka, Renata Twardowska, Beata Zipper Malina, Ewelina Wróblewska, Ilona Boruta).
 • Konsultacje dla rodziców i uczniów zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych (Ilona Boruta)
 • Terapia logopedyczna indywidualna i grupowa dla dzieci od 0-III roku życia, dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w formie porad, instruktaży, konsultacji w obszarze rozwoju mowy i języka, pracy opartej o rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, ćwiczeń fonacyjnych, relaksacyjnych, terapii dzieci jąkających się (Magdalena Myrta, Tomasz Brawański Izabela Borecka)
 • Wsparcie dzieci i młodzieży w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej, kształtowanie postaw sprzyjających autorefleksji na temat własnego rozwoju i planowania aktywności zorienotwanej na funkcjonowanie w zmianie (Izabela Baszczyńska, Marta Jonderko, Agnieszka Wojtas)

Terapia grupowa:

 • Zajęcia grupowe socjoterapeutyczne dla dzieci z klas I-III, IV SP (Marta Jonderko, Monika Moniką Prościewicz-Bujok) – na terenie poradni w Skoczowie.
 • Zajęcia grupowe „Dzieciaki zabawiaki- grupa dla dzieci kl. I-III SP, trening koncentracji uwagi, współdziałania w grupie (Dominika Pietroszek, Monika Kozioł) PPP w Cieszynie.
 • Zajęcia grupowe „Wspólny czas”, dla uczniów kl.VI-VIII (Anna Klima, Renata Twardowska) PPP w Cieszynie.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia – warsztaty radiowe, słuchowiska kl. V-VII (Ilona Boruta, Ewelina Wróblewska) PPP w Cieszynie.
 • Zajęcia socjoterapeutyczna Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów kl. VII-VIII (Ilona Boruta, Ewelina Wróblewska) PPP w Cieszynie.

Sieć wsparcia i współpracy:

 • Grupa  wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych z terenu Gminy Skoczów, Brenna, Chybie, Strumień, Dębowiec  PPP Skoczów (Joanna Śliwka, Marta Jonderko, Monika Prościewicz-Bujok)
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych PPP Cieszyn (Agnieszka Surzycka, Beata Zipper-Malina)
 • Grupa wsparcia dla psychologów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych PPP Cieszyn ( Ewa Gansel, Beata Nawrat)
 • Grupa  wsparcia dla pedagogów szkół ponadpodstawowych PPP Cieszyn (Szymon Chrząstek, Anna Tomkiel-Nizio)
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych PPP Cieszyn  (Izabela Baszczyńska, Marta Jonderko)
 • Grupa wsparcia dla surdopedagogów PPP Cieszyn  (Marta Jonderko, Agnieszka Surzycka, Katarzyna Korbut-Kołodziejczyk)
 • Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli PPP Cieszyn (Joanna Bala, Anna Klima)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wieku: do podjęcia nauki
  w szkole PPP Cieszyn (Beata Zipper-Malina)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wieku szkolnym PPP Cieszyn (Beata Zipper-Malina)
 • Warsztaty kompetencji rodzicielskich- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców PPP Cieszyn (Anna Tomkiel-Nizio, Małgorzata Krótki)
Skip to content