15 września 2017

Oferta

Zasady i formy udzielania wsparcia w obszarze terapia, profilaktyka, wsparcie dla rodziców oraz doradztwo zawodowe realizowane w roku szkolnym 2020/2021 przez ZPPP w Cieszynie.

Z uwagi na pandemię coronawirusa Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021 w ZPPP  w Cieszynie:

1. Wsparcie terapeutyczne prowadzone jest wyłącznie w formie indywidualnej/rodzinnej.

Zawieszone są wszelkie formy terapii grupowych. Przypominamy, że kwalifikacja dziecka/ucznia na terapię w poradni następuje na podstawie specjalistycznych badań diagnostycznych.  

Po zakończonym procesie diagnostycznym i w miarę możliwości organizacyjnych ZPPP w Cieszynie dzieci/uczniowie obejmowane są terapią:

  • psychologiczną
  • pedagogiczną
  • logopedyczną

Dzieci/uczniowie zakwalifikowani do terapii na bieżący rok szkolny realizują ją w formie stacjonarnej lub w wyjątkowych sytuacjach w formie hybrydowej.

Aktualnie nie posiadamy możliwości objęcia większej ilości dzieci/uczniów wsparciem terapeutycznym, gdyż wszystkie miejsca są wykorzystane (pracownicy prowadzą listy oczekujących na terapię).

2. ZPPP w Cieszynie w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco realizuje porady wychowawcze i konsultacje dla rodziców dzieci/uczniów w formie stacjonarnej. Istnieje możliwość skorzystania z tej formy wsparcia — zapisy przez sekretariat poradni.

Z uwagi na pandemię coronawirusa Covid-19 ZPPP w Cieszynie zawiesiło do odwołania realizację „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Wznowienie tej formy może nastąpić po zakończeniu pandemii.

4. W roku szkolnym 2020/2021 w trybie stacjonarnym poradnia realizuje wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zajęcia pomagające w wyborze ścieżki kształcenia realizowane są w formie indywidualnej. Zapisy prowadzone są przez sekretariat. Nadal istnieje możliwość skorzystania z formy wsparcia (do wyczerpania terminów). Istnieje również możliwość zorganizowania prelekcji on-line po uzgodnieniu z prowadzącą (w miarę posiadanych terminów).

5. Przypominamy również, że prowadzimy stale (w formie zdalnej i stacjonarnej) konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, logopedów przedszkolnych i szkolnych oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek konsultacje w zakresie zgłaszanych problemów. 6. Realizujemy interwencje kryzysowe w przypadkach gdy istnieje potrzeba rozszerzenia działań interwentów kryzysowych PIK działającego w ramach PCPR w Cieszynie.

Skip to content