14 marca 2022

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2013.01.03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.09.04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

– opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;

– teksty osadzane są bezpośrednio w serwisie, w niektórych przypadkach jako pliki PDF i DOC; – dokumenty PDF są skanami dokumentów;

– część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów);

– część plików jest dostępna cyfrowo;

– ramka zaznaczania (focus) nie wszędzie jest widoczna.

Powody braku spełniania:

1. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych, strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Bogdan Krótki, e-mail: bogdan.krotki@zppp.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 785 190 096. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie dla osób niepełnosprawnych:

1) Dostępność wejścia do budynku:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie

Budynek posiada jedno dostępne wejście (wejście główne), do którego prowadzi wyłożony kostką brukową chodnik oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie

Budynek posiada jedno wejście. Poradnia mieści się na trzecim piętrze bez windy.

2) Dostępność korytarzy, schodów, windy i toalet:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie

W budynku znajduje się platforma przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych. Zarówno ciągi komunikacyjne poziome (korytarze), jak i ciągi komunikacyjne pionowe (schody) są szerokie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy schodach znajdują się poręcze. Na terenie Poradni znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie

Budynek nie jest wyposażony w windę. Klatka schodowa jest dosyć wąska, schody posiadają poręcze. Ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) są dosyć szerokie. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach. Gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia diagnoz osób z niepełnosprawnością ruchową z terenu Skoczowa poza siedzibą placówki, odbywają się one w domach badanych osób, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub pisemnie w sekretariacie Poradni.

3) Dostępność platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie

W budynku znajduje się platforma przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych. Jest ona uruchamiana każdorazowo, gdy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim pragnie skorzystać z dostępu do Poradni. Wówczas pracownik Poradni uruchamia platformę i umożliwia osobie niepełnosprawnej skorzystanie z niej.

4) Dostępność miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie

Na parkingu należącym wyłącznie do Poradni cieszyńskiej, znajdującym się na tyłach budynku, przewidziano miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia do budynku przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą, wyłożoną kostką brukową. Podjazd do budynku przystosowany jest do osób niepełnosprawnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie

Przed budynkiem, w którym mieści się Poradnia, znajduje się parking przeznaczony dla klientów i pracowników Poradni skoczowskiej. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia do budynku przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

5) Prawo wstępu z psem asystującym:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie

Do budynków obu Poradni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Dysponuje tłumaczem języka migowego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby – w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie podejmuje starania, aby budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skoczowie

spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W związku z barierami architektonicznymi występującymi w tym budynku prosimy o wcześniejsze poinformowanie o planowanej wizycie, celem ustalenia adekwatnej do potrzeb obsługi klienta.

Zgłoszenie może odbywać się:

pisemnie na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skoczowie, ul. Górecka 65a, 43-430 Skoczów,

mailowo na adres e-mail: skoczow@zppp.cieszyn.pl

telefonicznie pod nr tel.: 33 853 25 54, 783 966 592

Skip to content