Informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: WSPARCIE DLA EDUKACJI – ZAŁOŻENIA KONKURSU 11.1.4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW WYBORU I INNYCH ISTOTNYCH WYMAGAŃ KONKURSOWYCH.

Zapraszamy przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły, funkcjonujących na TERENACH WIEJSKICH, które planują realizować projekty edukacyjne współfinansowane ze środków funduszy unijnych w zakresie edukacji.

ORGANIZATOR:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:
Termin spotkania: 12 CZERWCA 2019 R.
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00
Miejsce: LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. CIESZYŃSKA
367 (SALA KONFERENCYJNA II PIĘTRO)

TEMATYKA SPOTKANIA:

Tematyka spotkania skupia się na ogłoszonych obecnie konkursie z poddziałania 11.1.4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Omówione zostaną:

* założenia dokumentacji konkursowej – ze szczególnym uwzględnieniem możliwych działań, kryteriów wyboru i wskaźników projektu;
* budżet projektu – wybrane zagadnienia – koszty kwalifikowane ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego [1] i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

WARUNKIEM UCZESTNICTWA BĘDZIE OTRZYMANIE POTWIERDZENIA DROGĄ E-MAIL.

UDZIAŁ W SPOTKANIU  JEST BEZPŁATNY

Spotkanie planowane na 12 czerwca 2019 r., będzie dotyczyło Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

Zapraszamy przedstawicieli szkół oraz ich organów prowadzących, tj. placówek oświatowych realizujących kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne, specjalne, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe)

W ramach konkursu wsparcie skierowane jest na obszary wiejskie obejmujące tereny wiejskie położone w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa śląskiego – zgodnie z mapą zawartą w regulaminie konkursu i załączoną do tej wiadomości. W odniesieniu do powiatu cieszyńskiego teren wiejski obejmuje gminy: 

Brenna

Chybie

Dębowiec

Goleszów

Hażlach

Istebna

Zebrzydowice

Na co można otrzymać dofinansowanie – typy projektów:

1.Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy ( umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (w ramach II etapu edukacyjnego tj. klasy IV szkoły podstawowej).

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Romana Skalna

Specjalista ds. funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 49-60-201; 33 47-50-135

lpibielsko@bcp.org.pl

www.bcp.org.pl [2]

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Cieszyńska 367 (parter), 43-382 Bielsko-Biała

www.bcp.org.pl [2]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest czynny w dni
robocze:
w poniedziałki w godz. 8:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godz.
8.00-16.00

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowany
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji
Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne
Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania
jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu
prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego
pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych
informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi
funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie e-maila na adres:
monitoringpunktow@miir.gov.pl

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Państwa danych osobowych znajdują się  w zakładce Kontakt LPI

Skip to content